Communication Strategy

Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông dự án bất động sản

Communication Strategy

Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông dự án bất động sản

  • Market Research/ Nghiên cứu thị trường chuyên sâu
  • Nghiên cứu chiến lược đối thủ cạnh tranh
  • Định mức ngân sách tổng thể dự án
  • Xây dựng USP/ KSP xuyên suốt dự án
  • Chiến lược kênh truyền thông phù hợp với mục tiêu bán hàng
  • Phương án quản trị truyền thông hạn chế rủi ro/ khủng hoảng truyền thông
  • Xây dựng hệ thống quản lý KPIs, chất lượng/ Report chiến dịch
  • Phương án quản lý Marketing Pushsale

Sign up for consultation